Missió i finalitat fundacional

Missió i valors BRN

La missió de BRN és potenciar i agilitzar la recerca i innovació en salut respiratòria, fomentant la cooperació entre diferents agents públics i privats (centres hospitalaris, centres de recerca, indústria farmacèutica i de tecnologia sanitària) i implicant la societat civil per:

  • Promoure projectes d’excel·lència que aportin innovació de valor.
  • Atraure inversió, impulsar l’activitat econòmica i generar riquesa i benestar.
  • Esdevenir un referent internacional.
  • Impulsar la formació en recerca i afavorir la divulgació de coneixement.

Els valors de BRN són: Excel·lència científica, Recerca en xarxa, Vocació internacional i Transferència a la societat.

Finalitat fundacional

En l’àmbit de la recerca en salut respiratòria:
 
 • Promoure projectes d’excel·lència.
 • Fomentar la cooperació entre diferents agents públics i privats (centres hospitalaris, centres de recerca, indústria farmacèutica i de tecnologia sanitària – d’ara endavant indústria) i implicar la societat civil.
 • Atraure inversió, impulsar l’activitat econòmica i generar riquesa i benestar.
 • Esdevenir un referent internacional.
 • Impulsar la formació especialitzada i afavorir la divulgació de coneixement.
 

Objectius estratègics BRN

 • Augmentar la quantitat i qualitat de la recerca en salut respiratòria.
 • Incrementar la transferència de resultats de les activitats de recerca a la pràctica clínica, en col·laboració amb les indústries relacionades amb la salut.
 • Atraure investigadors d’alt nivell internacional en salut respiratòria.
 • Augmentar la presencia internacional dels investigadors dels centres dedicats a la salut respiratòria de l’àrea d’influència de Barcelona.
 • Incloure la salut respiratòria com una línia estratègica dins els pressupostos de recerca de les Administracions Públiques.
 • Contribuir a atraure empreses i inversió estrangera a Barcelona, com a focus de recerca i innovació en salut respiratòria.

 

Choose your language