ESTUDI MAHALE

AstraZeneca ha posat en marxa l’estudi MAHALE. Es tracta d’un estudi de fase III, multicèntric, aleatoritzat, doble cec, de grups paral·lels i controlats amb placebo, de 52 setmanes de durada amb un període d’extensió oberta, per avaluar l’efectivitat i la seguretat de benralizumab, un anticòs que redueix els eosinòfils, en pacients amb bronquiectàsies no associades a fibrosi quística.

Choose your language